Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Fördubblad produktionskapacitet

Expertkunskaper och nära samarbete låg till grund för en automatisering av processerna på Remat Chemie

Endress+Hauser och Remat Chemie utvecklade under 2008 ett nära samarbete vid bygget av en produktionsanläggning för separering av kemiska vätskor. Efter flera års tillväxt blev det nödvändigt att expandera och en ny anläggning byggdes med en 18 meter hög fraktioneringskolonn. Endress+Hauser stod för instrumenterings- och processtyrningsdelen av projektet. Den nya anläggningen med avancerad instrumentering och kommunikationsteknik har mer än fördubblat Remat Chemies produktionskapacitet.

Endress+Hauser-medarbetare med kund som använder Field Xpert i agrokemisk anläggning ©Endress+Hauser

Återvinning och regenerering: 85 procent av avfallsmaterialen
kan användas igen.

Fördelarna i korthet

  • Nära samarbete under konstruktionsfasen resulterade i optimerade system, insparad tid och insparade kostnader.

  • Styrprogram och processvisualisering kunde anpassas efter Remats specifika behov.

  • FieldCare-lösning som ger exakt information från systemet via PC dygnet runt, sju dagar i veckan.

  • Instrumenteringen kan fjärrövervakas via säker internetanslutning.

Mike Giunti, driftchef på Remat Chemie B.V.

Endress+Hauser var en idealisk samarbetspartner när det gällde instrumentering, engineering och driftsättning.

Mike Giunti, driftansvarig
Remat Chemie B.V.

Utmaningarna

Personalen arbetar i tre skift, där olika inställningar hela tiden krävs för de olika produktionstyperna. Här spelar styrsystemen, tillsammans med omfattande instrumentering, en avgörande roll. Det nära samarbetet mellan Remat Chemie och deras partners var därför till stor hjälp för att projektet skulle kunna genomföras.
För att så mycket processinformation som möjligt ska vara tillgängligt med fjärråtkomst är instrumenteringen ansluten till styrskåpen via PROFIBUS.

Vårt bidrag

Remat Chemie gav Endress+Hauser i uppdrag att utrusta anläggningen med instrumentering och processtyrningskomponenter.

  • Endress+Hauser var redan under konstruktionsfasen med i arbetet för att utforma rörledningar och flödesdiagram för instrumentprocesserna.

  • Endress+Hauser stod för utveckling, installation och driftsättning av alla instrument och styrelement.

  • Styrprogram och processvisualisering anpassades efter Remat Chemies behov: fraktionering och lagerhantering kan nu säkert övervakas på en skärm.

Nära samarbete från första steget

På grund av den explosionsfarliga miljön och för att undvika planeringsmissar togs Endress+Hauser in redan tidigt i arbetet med att utforma rörledningarna och flödesdiagram för instrumentprocesserna.
Ett smart zonsystem skapades. Genom att placera så många styrkomponenter som möjligt i zon 2-miljöer kunde de extra kostnaderna för ATEX-anläggningarna sänkas. I slutändan delade Endress+Hauser upp styrsystemen i fyra skåp, vilket också resulterade i bättre värmefördelning och lägre kablagekostnader.

Anpassat styrprogram

Styrprogrammet skrev specifikt för den nya fraktioneringskolonnen. Endress+Hauser tog även fram gränssnitten för styrpanelen och de två fältskärmarna som används i de explosionsfarliga zonerna. Nivåmätare vid förvaringstankarna ger information om fyllnadsgraden via ett lagerhanteringssystem. Information om flöden, tryck, temperaturer och pumpdrift visas bland mycket annat i framställningar som gör det enkelt för operatörerna att snabbt bedöma huruvida processerna fortlöper som de ska.

Installation och driftsättning

Alla instrument kopplades med Profibus och anslöts via Fieldcare så att enhetsinformation kan hämtas och visas externt. ”Via en säker internetanslutning kunde Endress+Hauser praktiskt taget läsa över axeln på oss, vilket var särskilt tacksamt i början” säger Mark van Aerle, driftchef.