Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Integritetspolicy

Status: 16 maj 2022

Tack för att du besöker vår webbplats och för ditt intresse för vårt företag och våra produkter. I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar vill vi här nedan ge dig information om de personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats och, i tillämpliga fall, när du tar emot marknadsföringsmejl, i vilka syften vi använder dessa uppgifter och hur vi använder dem för att optimera de tjänster vi tillhandahåller till dig. Vi förbehåller oss rätten att publicera lokalt avvikande bestämmelser som tillägg till denna integritetspolicy, och dessa ska ha företräde om en tvist skulle uppstå.

A. Allmänt

1. Ansvarig person, dataskyddsombud

Uppgifter om den på företaget som ansvarar för behandling av dina uppgifter och, i tillämpliga fall, dataskyddsombud samt behörig tillsynsmyndighet finns längst ner eller längst upp på den här webbplatsen under ”Information om dataskydd”, om inget annat anges i denna integritetspolicy.

2. Typer av uppgifter som behandlas

Vi samlar inte in några personuppgifter via våra webbplatser utan ditt samtycke. Du avgör själv om du vill tillhandahålla dessa uppgifter till oss eller inte, exempelvis i samband med registrering eller en nedladdning. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna behandla din förfrågan eller kunna ge dig tillgång till särskild information eller erbjudanden. Dessa uppgifter kan omfatta bland annat:

 • Lagerdata/CRM-data (t.ex. namn, adresser, kundhistorik, kundstatistik)

 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)

 • Kontouppgifter (inloggning, lösenordshash)

 • Avtalsuppgifter (t.ex. erbjudanden, order, avtalets innehåll, kundkategori)

 • Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik)

 • Innehållsdata (t.ex. textinmatningar, fotografier, videoklipp)

 • Användardata (t.ex. vilka webbplatser du har besökt, intresse för innehåll, tid för åtkomst)

 • Metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser)

Du kommer i denna integritetspolicy att få reda på vilka uppgifter vi behandlar i enskilda fall, i vilket syfte och på vilken rättslig grund.  

3. Kategorier av personer som omfattas

Vår webbplats riktar sig till dem som besöker och använder webbplatsen samt dess onlinetjänster, inklusive, i tillämpliga fall, e-handelsfunktioner för våra kunder. Därför behandlar vi uppgifter från följande persongrupper:

 • De som besöker och använder webbplatsen och dess onlinetjänster

 • Kunder, berörda parter och affärspartner

 • Prenumeranter på nyhetsbrev

 • Övriga kommunikationspartner

4. Dina rättigheter

Om behandlingen av dina personuppgifter faller inom ramen för dataskyddsförordningen har du följande rättigheter, i annat fall gäller tillämpliga lagstadgade bestämmelser för behandlingen. Om dina personuppgifter behandlas är du registrerad enligt dataskyddsförordningens definition och har följande rättigheter gentemot personuppgiftsansvarig. Om du vill utöva dina rättigheter eller vill ha mer information ber vi dig kontakta oss eller vårt dataskyddsombud:

a) Rättigheter enligt art. 15 ff. dataskyddsförordningen (GDPR)

Som registrerad har du rätt att få bekräftelse från personuppgiftsansvarig om dina personuppgifter behandlas; om så är fallet har du rätt att få åtkomst till dessa personuppgifter och den information som anges i artikel 15 dataskyddsförordningen. Under särskilda juridiska förutsättningar har du rätt till rättelse enligt artikel 16 dataskyddsförordningen, rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 dataskyddsförordningen samt rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) enligt artikel 17 dataskyddsförordningen.

Dessutom har du rätt att få ut de personuppgifter du tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet) enligt artikel 20 dataskyddsförordningen, om behandlingen sker automatiserat och grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b dataskyddsförordningen.

b) Återkallande av samtycke enligt art. 7 (3) dataskyddsförordningen (GDPR)

Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Observera att återkallandet endast gäller framtida behandling. Behandling som redan har skett före återkallandet påverkas inte.

c) Rätt att lämna in klagomål

Du kan kontakta oss eller en tillsynsmyndighet för dataskydd för att lämna in ett klagomål (artikel 77 dataskyddsförordningen). Uppgifter om den på företaget som ansvarar för behandling av dina uppgifter och, i tillämpliga fall, dataskyddsombud samt behörig tillsynsmyndighet finns på den här webbplatsen.

d) Rätt att göra invändningar enligt artikel 21 dataskyddförordningen (GDPR)

Utöver de rättigheter som nämns ovan har du rätt att göra invändningar enligt följande:

(1) Rätt till invändning från fall till fall: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e dataskyddsförordningen (databehandling av allmänt intresse) och artikel 6.1 f dataskyddsförordningen (databehandling baserad på en balans mellan intressen); inbegripet profilering som grundar sig på denna bestämmelse, i enlighet med definitionen i artikel 4.4 dataskyddsförordningen.

Om du har invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsanspråk.

(2) Rätt att invända mot behandling av personuppgifter i marknadsföringssyften: I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du har när som helst rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring kommer vi att sluta att behandla dina personuppgifter i sådana syften.

5. Allmän information om överföring av uppgifter till tredje part

(1) Förutom i de fall som beskrivs i denna integritetspolicy och såvida det inte på annat sätt regleras i andra integritetspolicyer kommer dina personuppgifter inte att överföras till tredje part eller på annat sätt spridas utan ditt uttryckliga samtycke.

(2) Inom det ansvariga företaget Endress+Hauser ges åtkomst till dina uppgifter till de avdelningar som behöver denna åtkomst för att uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter eller för att skydda berättigade intressen. Dessutom kan Endress+Hauser-koncernens närstående bolag, anlitade tjänsteleverantörer och anställda medarbetare samt myndigheter eller tredje part ta emot personuppgifter i sådana syften.

Tjänsteleverantörer, medarbetare m.fl. som vi har gett detta i uppdrag är skyldiga enligt avtal att följa tillämpliga dataskyddslagar.

(3) I rollen som värd för vår webbplats kommer tjänsteleverantören Amazon Web Services, Inc., som agerar å våra vägnar inom ramen för ett personuppgiftsbiträdesavtal, att behandla dina personuppgifter.

(4) Behandlingen relaterad till utskick av marknadsföringsmejl utförs via de tjänster och it-system som tillhör den externa tjänsteleverantören Oracle (Eloqua), som arbetar på uppdrag från oss inom ramen för ett personuppgiftsbiträdesavtal. Mer information om detta finns nedan.

(5) För att kunna ge dig anpassad information och råd om produkter kan det hända att vi eller våra tjänsteleverantörer använder sig av webbanalysverktyg, och då i synnerhet spårningsteknik. Detta möjliggör behovsbaserad kommunikation samt marknadsföring. Mer information om detta finns nedan.

6. Överföring till tredjeländer

(1) Uppgifter överförs utomlands endast i den mån det är tillåtet enligt tillämpliga dataskyddslagar. Detta gäller i synnerhet i den mån det behövs för att verkställa din order, om det är ett lagkrav (t.ex. rapporteringsskyldigheter enligt skattelagar), om du har gett samtycke till detta eller om det sker inom ramen för ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi överför även uppgifter till närstående bolag i syfte att skydda våra berättigade intressen. I samband med överföring av personuppgifter till tredjeländer garanterar vi en lämplig dataskyddsnivå.

(2) Inom ramen för EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ska dessutom följande gälla: Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES (så kallade tredjeländer) sker endast inom ramen för tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

I samband med överföring av personuppgifter till tredjeländer garanterar vi en lämplig dataskyddsnivå, t.ex. genom särskilda garantier som ett beslut från EU-kommissionen om en tillfredsställande skyddsnivå som i huvudsak motsvarar den som säkerställs i unionen (t.ex. för Schweiz) eller efterlevnad av överenskomna särskilda avtalsskyldigheter (så kallade ”standardavtalsklausuler”).

7. Säkerhet

(1) Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder (för EU, enligt art. 24, 32 dataskyddsförordningen) i syfte att skydda dina personuppgifter från förlust, förstörelse, manipulering och obehörig åtkomst. All vår personal och alla tredje parter involverade i databehandlingen måste följa relevanta dataskyddslagar och behandla personuppgifter konfidentiellt.

(2) Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, exempelvis en order eller förfrågan som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder sig denna webbplats av SSL- eller TLS-kryptering. Du kan se att en anslutning är krypterad genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i webbläsarens adressrad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du skickar till oss inte läsas av tredje part.

8. Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra leverantörers webbplatser. Dessa webbplatser omfattas inte av denna integritetspolicy. Vi kontrollerar noga innehållet på andra webbplatser innan vi länkar till dem. Genom att göra så säkerställer vi att vi bara länkar till webbplatser som håller samma höga standard avseende dataskydd som Endress+Hauser.

Vi ansvarar dock inte för integritetsbestämmelser eller innehållet på sådana webbplatser. Om vi blir medvetna om överträdelser i innehåll från tredje part kommer vi att ta bort innehållet eller länken omedelbart.

9. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder om detta visar sig nödvändigt på grund av tekniska utvecklingar eller av rättsliga skäl. I sådana fall kommer vi även att uppdatera vår integritetspolicy därefter. Var därför uppmärksam på nya versioner av denna integritetspolicy.

B. Besöka våra webbplatser

Vi vill här upplysa dig om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, i vilket syfte och på vilken rättslig grund, när du besöker våra webbplatser.

1. Syftet med behandlingen

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • För att kunna tillhandahålla webbplatsen och vårt onlineerbjudande, dess funktioner och innehåll.

 • För att skapa och hantera ditt personliga kundkonto.

 • För att identifiera dig som avtalspartner.

 • För att behandla de onlineköp du gör hos oss. Detta innefattar dina beställningar och returer av köp som sker via vår webbplats, hantering av betalningar, meddelanden om leveransstatus och eventuella problem med leveransen. Dina personuppgifter kan också behandlas i syfte att hantera klagomål eller vid garantianspråk.

 • För att besvara kontaktförfrågningar och för att kommunicera med användare.

 • För att behandla serviceärenden.

 • För fastställande, verkställande, utövande eller försvar av och mot rättsanspråk och rättstvister samt för upptäckt, undersökning och förhindrande av brott.

 • För säkerhetsåtgärder.

 • För att utföra räckviddsmätning.

 • För direkt marknadsföring, t.ex. i form av kampanjmejl eller reklamutskick.

2. My Endress+Hauser

2.1 Registrering på My Endress+Hauser

Du måste registrera dig på vår webbplats för att kunna använda My Endress+Hauser. Under registreringen behandlar vi följande personuppgifter: e-postadress samt det lösenord du väljer.

Du kan när som helst radera ditt kundkonto, exempelvis genom att skicka ett meddelande till det ovannämnda kontaktalternativet eller via e-post. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är uppfyllandet av avtalsskyldigheter (för EU, art. 6.1 b dataskyddsförordningen).

Som registrerad kund har du åtkomst till din profil och kan se dina ordrar samt använda andra tjänster och funktioner som beskrivs nedan.

2.2 Användning av e-handelsfunktioner

2.2.1 Beställa varor

När du beställer varor via vår webbplats samlar vi in och behandlar de personuppgifter vi behöver för att kunna behandla ordern. Obligatoriska uppgifter som behövs för att kunna genomföra avtal (namn och adress) markeras separat, andra uppgifter är frivilliga. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är uppfyllandet av avtalsskyldigheter (för EU, art. 6.1 b dataskyddsförordningen).

2.2.2 Elektronisk beställning och betalningsprocesser

(1) När du har beslutat dig för att göra ett köp, som kund eller gäst, samlar vi in följande uppgifter för att kunna hjälpa dig med ordern: förnamn och efternamn, företagsnamn, kontaktuppgifter, adress, leveransadress (om tillämpligt).

Betalning sker via banköverföring efter att du har tagit emot vår faktura. I särskilda fall kan förskottsbetalning krävas. Den rättsliga grunden för behandlingen av din order och dina betalningsuppgifter är uppfyllandet av avtalsskyldigheter (för EU, art. 6.1 b dataskyddsförordningen).

(2) Dina adress-, betalnings- och orderuppgifter lagras 10 år efter att avtalet har uppfyllts, i enlighet med skyldigheterna enligt gällande handels- och skattelagstiftning. Därefter raderas de, såvida du inte har godkänt en längre lagringsperiod eller om inte ytterligare behandling av uppgifterna är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i syfte att uppfylla skyldigheter avseende lagenlig lagring av uppgifter, är uppfyllandet av rättsliga skyldigheter (för EU, art. 6.1 c dataskyddförordningen).

2.2.3 Överföring av uppgifter inom ramen för ordern

Vi behandlar de uppgifter du ger oss i syfte att kunna behandla din order. För att kunna uppfylla avtalet vidarebefordrar vi dina uppgifter till det fraktbolag som ska utföra leveransen, i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna leverera de beställda varorna. Den rättsliga grunden för överföringen av dessa personuppgifter är uppfyllandet av avtalsskyldigheter (för EU, art. 6.1 b dataskyddsförordningen).

Våra tjänsteleverantörer får endast behandla dina uppgifter i det syfte i vilket uppgifterna har skickats till dem. I den utsträckning uppgifter lämnas ut till externa tjänsteleverantörer har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dataskyddsbestämmelser följs.

2.3 Programvaruportal

Den elektroniska programvaruportalen (www.software-products.endress.com) hanteras internationellt av Endress+Hauser Infoserve GmbH+Co. KG, Colmarer Str. 6, 79576 Weil am Rhein, Tyskland, som är Endress+Hauser-koncernens centrala databehandlingscenter för alla dotterbolag och närstående bolag till Endress+Hauser-koncernen och som licensierar och tillhandahåller programvara till kunder via denna portal.

För att kunna använda programvaruportalen måste du registrera dig, och de personuppgifter som samlas in under registreringsprocessen kommer att behandlas (se ovan).

Under programvaruhanteringen samlas de uppgifter som behövs i detta syfte (gällande datorn, programvaran och den registrerade) in samt överförs, lagras, länkas och behandlas under hela livscykeln (t.ex. registrering och aktivering).

Dessa uppgifter vidarebefordras till specialister på livscykelsupport för programvara inom Endress+Hauser-koncernen, samt visas och används i syfte att kontinuerligt utveckla och förbättra programvaran och tjänsterna. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse (för EU, art. 6.1 f dataskyddsförordningen).

Genom att använda programvaruportalen bekräftar du även att du använder eller avser att använda programvara från Endress+Hauser och att du på egen hand kommer att hantera programvaran under dess livscykel.

2.4 Tjänster

På våra sidor med servicetjänster och via kontaktformulär kan du skicka in serviceärenden om dina Endress+Hauser-produkter och se statusen på aktuella serviceärenden. De uppgifter som anges som en del av rapporter samt i efterföljande kommunikation som sker som en del av ärendebehandlingen kommer att sparas. Obligatoriska fält är markerade. Omfattningen av de uppgifter som sparas beror på den information du uppger.

Vi behandlar dina uppgifter för att analysera och åtgärda det rapporterade serviceärendet. Observera att de personuppgifter du uppger vid rapporteringen av serviceärendet kan komma att ses av andra medlemmar i din organisation. Dessa uppgifter kan även förmedlas till närstående bolag till Endress+Hauser-koncernen i syfte att behandla serviceärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppfyllandet av avtalsskyldigheter (för EU, art. 6.1 b dataskyddsförordningen).

Sökfrågor som du har gjort (t.ex. artiklar i kunskapsdatabasen som användaren har sökt efter tidigare) kan utvärderas för att ge dig bättre och snabbare hjälp i ett pågående supportärende. Sökfrågor utvärderas även anonymt så att vi kontinuerligt ska kunna förbättra vår kunskapsdatabas. Den rättsliga grunden för bearbetningen är vårt berättigade intresse (för EU, art. 6.1 f dataskyddsförordningen).

3. Kontaktformulär

(1) På flera ställen på vår webbplats kan du ange dina personuppgifter för att kontakta oss eller lämna feedback. Obligatoriska uppgifter för respektive fall är markerade. Utan dessa kan vi inte ge dig den service du önskar. I samband med inmatningen sparar vi dessa uppgifter, din IP-adress samt tidpunkten (datum och klockslag) när uppgifterna skickades.

(2) I samband med inlämnandet hänvisas till denna integritetspolicy gällande behandlingen av uppgifter. Det går också att kontakta oss via de tillhandahållna e-postadresserna. I detta fall lagras de personuppgifter som användaren skickar med i e-postmeddelandet. Uppgifterna kommer endast att användas för att kunna behandla förfrågan.

(3) Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med användningen av kontaktformulär eller när man skickar ett mejl är vårt berättigade intresse (för EU, art. 6.1 f dataskyddsförordningen) eller uppfyllandet av avtalsskyldigheter (för EU, art. 6.1 b dataskyddsförordningen) om syftet med mejlkontakten är att teckna ett avtal.

(4) Behandlingen av personuppgifter från kontaktformuläret sker endast i syfte att kunna hantera kontakten. Om kontakt sker via mejl utgör detta också ett berättigat intresse att behandla uppgifterna. Övriga personuppgifter som behandlas när formuläret skickas in används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att upprätthålla säkerheten i våra it-system.

(5) Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att uppfylla det syfte i vilket de samlades in. För personuppgifter från kontaktformulär eller som skickats in via e-post sker detta när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen avslutas när det är tydligt att det aktuella ärendet är helt avklarat.

4. Tillhandahållande av webbplatsen och loggfiler

(1) I samband med informell användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför uppgifter till oss, samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare automatiskt överför till vår server. Om du vill använda vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa dig vår webbplats och för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet (rättslig grund i EU är art. 6.1 f dataskyddsförordningen):

 • IP-adress

 • Datum och tid för förfrågan

 • Skillnad i tidszon från Greenwich Mean Time (GMT)

 • Innehållet i förfrågan (specifik sida)

 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod

 • Överförd datavolym i respektive fall

 • Den webbplats som förfrågan kommer ifrån

 • Webbläsare, språk och webbläsarversion

 • Operativsystem och dess gränssnitt

(2) Användarnas IP-adresser raderas eller anonymiseras när användaren inte längre använder webbplatsen. För att uppnå anonymisering ändras IP-adresserna så att enskilda uppgifter om personliga eller sakliga omständigheter inte längre kan kopplas till en specifik eller identifierbar fysisk person eller endast kan kopplas till personen med orimligt stor ansträngning.

5. Cookies

Förutom loggfilen som nämns ovan lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Här finns en detaljerad översikt över de cookies som används och hur länge de lagras.

C. Kampanjmejl & webbanalystjänster

1. Kampanjmejl

1.1 Registrering för att ta emot e-postmeddelanden

(1) Du kan registrera dig för att ta emot våra kampanjmejl, där vi regelbundet ger dig nyheter om bland annat våra produkter.

(2) Våra kampanjmejl skickas endast ut till dig om du har gett ditt uttryckliga godkännande (opt-in) och, om så krävs, efter ytterligare bekräftelse av din e-postadress (dubbel opt-in). Om du inte bekräftar din registrering inom 14 dagar kommer din registrering inte att anses slutförd och du kommer inte att få några kampanjmejl från oss.

Vi sparar även de IP-adresser som används vid registrering och bekräftelse samt tidpunkterna för registrering och bekräftelse. Syftet med detta är att kunna tillhandahålla bevis på din registrering och, vid behov, upptäcka eventuellt missbruk av dina personuppgifter. När du har bekräftat registreringen sparar vi din e-postadress för att kunna skicka våra kampanjmejl till dig.

(3) Den rättsliga grunden för ovanstående behandling i samband med utskick av kampanjmejl är ditt samtycke (för EU, art. 6.1 a dataskyddsförordningen).

(4) Om du inte längre vill få kampanjmejl från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen t.ex. genom att klicka på länken som finns i varje e-postmeddelande.

1.2 Kampanjmejl efter produktköp

(1) Om du har köpt produkter, programvara eller tjänster via vår webbplats kan vi skicka kampanjmejl till den e-postadress som angavs i samband med köpet, även om du inte tidigare har registrerat dig för att ta emot e-postkommunikation. Detta gäller kampanjmejl som marknadsför liknande produkter som de du har köpt via vår webbplats.

(2) I det syftet lagras denna e-postadress i vår databas. För att bekräfta kampanjmejlets legitimitet lagrar vi även den IP-adress som använts vid köpet och tidpunkten för köpet.

(3) Den rättsliga grunden för ovanstående behandling är vårt berättigade intresse (för EU, art. 6.1 f dataskyddsförordningen). Vårt berättigade intresse i behandling av uppgifter är direkt marknadsföring av våra produkter till våra kunder och ditt intresse för erbjudanden och kampanjer.

(4) Om du inte längre vill få kampanjmejl från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen t.ex. genom att klicka på länken som finns i varje e-postmeddelande.

1.3 Tjänsteleverantör för utskick av kampanjmejl

(1) Vi använder Oracle Eloqua Marketing Automation för att kunna kommunicera med våra kunder på ett optimalt sätt. Servrarna finns i EU. Vad gäller support- och administrationstjänster kan det inte uteslutas att enskilda medarbetare hos tjänsteleverantören utanför EU i enstaka fall också har tillgång till användaruppgifter i samband med deras uppfyllande av avtalet. Under sådana omständigheter säkerställs alltid en lämplig dataskyddsnivå.

(2) Mer information om dataskydd i anslutning till användningen av Oracle Eloqua Marketing Automation hittar du här: Oracles integritetspolicy

1.4 Utvärdering av kampanjmejl

(1) Vi vill tydliggöra att vi utvärderar användarbeteendet hos mottagarna av våra kampanjmejl, under förutsättning att motsvarande samtycke har getts. För den här utvärderingen innehåller mejlen så kallade spårpixlar eller ”webbfyrar”, som är bildfiler på en enda pixel. För utvärderingarna kopplar vi de insamlade uppgifterna, eller delar av dem, och spårpixlarna till din e-postadress och ett individuellt ID.

Länkarna i kampanjmejlen innehåller också detta ID. Med de uppgifter vi samlar in på det här sättet skapar vi en användarprofil i syfte att anpassa kampanjmejlen till dina intressen. När vi gör det registrerar vi när du läser dina mejl och vilka länkar du klickar på samt drar slutsatser utifrån detta. Vi kan koppla dessa uppgifter till åtgärder du har utfört på vår webbplats.

(2) Den rättsliga grunden för ovanstående utvärdering är ditt samtycke (för EU, art. 6.1 a dataskyddsförordningen), som du kan ge oss frivilligt i samband med registreringen för att få kampanjmejl.

(3) Om utskicket av kampanjmejl sker efter ett köp, utan en separat registrering för att få kampanjmejl och utan ett samtycke, är den rättsliga grunden för ovan beskriven spårning vårt berättigade intresse (för EU, art. 6.1 f dataskyddsförordningen). Vårt berättigade intresse i behandlingen av uppgifter när det gäller spårning är vårt behov att bättre anpassa våra kampanjmejl till våra kunders intressen.

(4) Du kan när som helst invända mot spårningen som nämns ovan genom att avsluta prenumerationen på kampanjmejl.

2. Webbanalys och marknadsföring

2.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Denna webbplats använder sig av webbstatistikverktyget Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) från det tyska företaget Mapp c/o Webtrekk GmbH för att samla in statistik om hur denna webbplats används och för att kunna optimera erbjudandet enligt detta. Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) registrerar användningen anonymiserat och pseudonymiserat. IP-adressen anonymiseras omedelbart efter behandlingen och före lagring. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse (för EU, art. 6.1 f dataskyddsförordningen).

(2) Mer information om Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) hittar du i Webtrekks integritetspolicy: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

2.2 Google Ads och Google Conversion Tracking

1) Den här webbplatsen använder Google Ads, ett onlinebaserat marknadsföringsprogram från Google Inc., med säte i USA. Med Google Ads använder vi så kallad konverteringsspårning. Denna information samlas in med hjälp av konverteringscookies och används för att ta fram konverteringsstatistik. Vi får i och med det reda på det totala antalet användare som klickat på vår annons och skickats vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. Vi samlar dock inte in någon information som vi kan identifiera dig personligen med.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är ditt samtycke (för EU, art. 6.1 a dataskyddsförordningen). Du kan förhindra detta i framtiden genom att ställa in en opt-out-cookie: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

(2) Mer information om Google Ads och Google Conversion Tracking hittar du i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

2.3 Google Tag Manager

(1) Den här webbplatsen använder sig av Google Tag Manager som en del av Google Ads och Google Conversion Tracking. Taggar är små kodelement på vår webbplats som bland annat används för att mäta trafiken och besökarnas beteende, registrera effekten av onlinemarknadsföring och sociala medier, nyttja remarketing och målgruppsfokus samt för att testa och optimera webbplatsen.

Verktyget aktiverar andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är ditt samtycke (för EU, art. 6.1 a dataskyddsförordningen).

(2) Mer information om Google Tag Manager hittar du i Googles integritetspolicy: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/

2.4 Dynamisk remarketing med Google

(1) Vi använder även programmet Google Remarketing. Detta gör det möjligt för oss att visa intressestyrda annonser när du fortsätter att surfa på internet baserat på de webbplatser du har besökt och de erbjudanden som du har tagit del av på vår webbplats. Google använder cookies för att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser och för att kunna ge dig intressestyrda annonser.

(2) Enligt Googles egna uttalanden kopplas inte några av de uppgifter som samlas in vid remarketing ihop med några av dina personuppgifter som kan finnas lagrade hos Google. Google förklarar särskilt att pseudonymisering används vid remarketing. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är ditt samtycke (för EU, art. 6.1 a dataskyddsförordningen).

(3) Mer information om dynamisk remarketing med Google hittar du i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

2.5 LinkedIn Lead Generation och LinkedIn Matched Audiences

(1) För värvning av nya kunder använder vi tjänsterna ”LinkedIn Lead Generation” och ”LinkedIn Matched Audiences” från LinkedIn Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, i syfte att bättre kunna rikta oss mot intresserade parter.

(2) LinkedIn Lead Generation är ett formulär som möjliggör marknadsföring på det sociala nätverket LinkedIn (sponsrat innehåll). Om du är medlem på LinkedIn-plattformen kan LinkedIn komma att visa sådana formulär på din LinkedIn-profil.

(3) Som medlem på LinkedIn kan du ge oss din e-postadress eller annan användarinformation via ovan nämnda formulär. Den rättsliga grunden för användningen av LinkedIn Lead Generation är vårt berättigade intresse (för EU, art. 6.1 f dataskyddsförordningen). Du kan förhindra detta i framtiden genom att ställa in en opt-out-cookie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

(4) LinkedIn Matched Audiences är en tjänst som gör det möjligt för oss att visa riktade annonser om våra erbjudanden för dig på LinkedIn-nätverkets webbplatser. I samband med så kallad kontakt-retargeting matchas därför LinkedIn-databasen med de kontaktuppgifter som överförts av Endress+Hauser till LinkedIn.

(5) Den rättliga grunden för ovanstående matchning och marknadsföring på LinkedIn är vårt berättigade intresse (för EU, art. 6.1 f dataskyddsförordningen). Du kan förhindra behandlingen genom att ändra inställningarna i din LinkedIn-profil. Du kan göra de ändringar du vill under ”Interaktioner med företag”, som du hittar under ”Tredjepartsdata” i ”Annonseringsinställningar”.

(6) Mer information om dataskydd med LinkedIn Lead Generation och LinkedIn Matched Audiences hittar du i LinkedIns integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.6 Tealium iQ Tag Management

(1) Vi använder Tealium iQ Tag Management, en tjänst från Tealium Inc., med säte i USA. Tealium iQ Tag Management gör att vi kan integrera de tjänster som nämns i den här integritetspolicyn genom implementering av cookies och taggar. Det gör också att vi kan integrera en Consent Manager (”cookie-banderoll”). Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse (för EU, art. 6.1 f dataskyddsförordningen).

(2) Mer information om Tealium iQ Tag Management hittar du i Tealiums integritetspolicy: https://tealium.com/privacy/

2.7 Oracle Eloqua Marketing Automation

(1) Oracle Eloqua Marketing Automation är ett verktyg för webbanalys från Oracle Corp., med säte i USA. Oracle Eloqua Marketing Automation kan använda cookies och så kallade spårpixlar och samlar, precis som andra verktyg för webbanalys, in vissa användaruppgifter från dig. Mer information om detta hittar du i kapitlet Cookies.

(2) Om du som användare inte har uppgett några personuppgifter på eller via vår webbplats (t.ex. i samband med samtycke till vårt nyhetsbrev eller när du fyller i ett nedladdningsformulär) används Oracle Eloqua Marketing Automation endast i samma syften som Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics).

I det fallet är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna vårt berättigade intresse (för EU, art. 6.1 f dataskyddsförordningen). Vi fortsätter endast att använda insamlade data om du aktivt tillhandahåller oss personuppgifter och har gett motsvarande samtycke. I det fallet är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna ditt samtycke (för EU, art. 6.1 a dataskyddsförordningen).

(3) För mer information om Oracle Eloqua Marketing Automation, se: Oracles integritetspolicy

2.8 Hotjar

(1) Hotjar är ett verktyg för webbanalys från Hotjar Ltd, med säte i Malta, som vi använder för att bättre förstå dina behov och förbättra erbjudandet på och upplevelsen av vår webbplats. Hotjar använder cookies och andra tekniker för att samla in uppgifter om våra användares beteenden och om deras slutenheter. Hotjar lagrar denna information å våra vägnar i en pseudonymiserad användarprofil. Mer information om detta hittar du i kapitlet Cookies.

(2) Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av uppgifter är ditt samtycke (för EU, art. 6.1 a dataskyddsförordningen).

(3) Mer information om Hotjar finns i Hotjars integritetspolicy: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Data-Privacy