Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Dataskydd

Integritetspolicy

Vi är glada att du har besökt vår webbplats och visat intresse för vårt företag och våra produkter. I enlighet med relevanta dataskyddsbestämmelser tillhandahåller vi följande information om vilka personuppifter vi samlar in när du besöker vår webbplats och, om lämpligt, när vi skickar ut nyhetsbrev, i vilka syften vi använder dessa uppgifter och hur vi använder dem för att optimera våra tjänster åt dig. Vi förbehåller oss rätten att utfärda olika policyer på lokal nivå. Dessa kompletterar denna integritetspolicy och har företräde framför den vid eventuella konflikter.

A. Allmän information

1. Ansvarigt företag och dataskyddsombud

På denna webbplats hittar du information om det företag som ansvarar för behandlingen av dina data, dataskyddsombud (i förekommande fall) samt relevant tillsynsmyndighet.

2. Typ av data som behandlas, syfte samt rättslig grund

Vi samlar inte in några personuppifter via våra webbplatser utan ditt godkännande. Det är du som själv bestämmer huruvida du vill dela dina personuppgifter med oss, exempelvis när du registrerar dig eller laddar ner material. Vi behöver dina personuppifter för att kunna hantera dina förfrågningar eller ge dig åtkomst till specifik information eller särskilda tjänster. Dessa data inkluderar information som till exempel:

 • Inventeringsdata (t.ex. kundernas masterdata som namn och adresser)

 • Kontaktinformation (t.ex. e-postadresser och telefonnummer)

 • Innehållsdata (t.ex. textinmatningar, foton, videoklipp)

 • Användardata (t.ex. vilka webbplatser kunden har besökt, intresse för innehåll, tid för åtkomst)

 • Metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation och IP-adresser)

Denna integritetspolicy ger dig information om vilka data vi behandlar i respektive fall, i vilket syfte och med vilken rättslig grund.

3. Kategorier för registrerade

Vår webbplats riktar sig till dem som besöker och använder webbplatsen och dess onlinetjänster, inklusive e-handelsfunktioner för våra kunder där det är lämpligt. Alltså behandlar vi data från följande persongrupper:

 • De som besöker och använder webbplatsen och dess onlinetjänster

 • Kunder, berörda parter och affärspartners

4. Dina rättigheter

Om behandlingen av dina personuppifter faller inom ramen för GDPR har du följande rättigheter, i annat fall gäller de lagstadgade bestämmelserna för behandlingen. Om dina personuppifter behandlas är du registrerad, i enlighet med definitionen i dataskyddsförordningen. På samma sätt har du följande rättigheter gentemot oss som ansvarigt företag. Om du vill utöva dina rättigheter eller vill ha mer information ber vi dig kontakta oss eller vårt dataskyddsombud:

a) Rättigheter enligt artikel 15 ff. GDPR

(1) Den registrerade har rätt att begära en bekräftelse från det ansvariga företaget på huruvida personuppifter som rör den registrerade håller på att behandlas, och om så är fallet har den registrerade rätt att få tillgång till information om dessa personuppifter samt de detaljer som specificeras i artikel 15 dataskyddsförordningen.

Under särskilda villkor i bestämmelserna har du rätt till rättelse under artikel 16 dataskyddsförordningen, rätt till begränsning av behandling under artikel 18 GDPR samt rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) under artikel 17 under GDPR.

Dessutom har du rätt att få ut personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet) under artikel 20 dataskyddsförordningen, om behandlingen sker automatiskt och grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6 (1b) dataskyddsförordningen, GDPR.

b) Återkallande av samtycke enligt artikel 7.3 dataskyddsförordningen/GDPR

Om behandlingen grundar sig på samtycke kan du när som helst återkalla det samtycke du gav oss för behandlingen av personuppifter. Notera att ett återkallande av samtycke endast gäller framtida behandling av personuppgifter. Det gäller inte behandling som grundar sig på samtycket innan det återkallas.

c) Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till oss eller till en tillsynsmyndighet (artikel 77 dataskyddsförordningen). På denna webbplats hittar du information om det företag som ansvarar för behandlingen av dina data, dataskyddsombud (i förekommande fall) samt relevant tillsynsmyndighet.

d) Rätt att göra invändningar under artikel 21 dataskyddsförordningen

Utöver de rättigheter som nämns ovan har du rätt att göra invändningar enligt följande:

(1) Rätt till invändning från fall till fall: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som rör din specifika situation och som grundar sig på artikel 6.1 e dataskyddsförordningen (databehandling i allmänhetens intresse) och artikel 6.1 f dataskyddsförordningen (databehandling baserad på intressebalansen); inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser, i enlighet med definitionen i artikel 4.4 dataskyddsförordningen.

Vi avslutar behandlingen av dina personuppifter om du lämnar in ett klagomål, såvida vi inte kan tillhandahålla tvingande berättigade intressen som motiverar detta och väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller såvida inte behandlingen används i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

(2) Rätt att invända mot behandling av personuppgifter i marknadsföringssyften: I enskilda fall behandlar vi dina personuppifter för direkt marknadsföring. Du har när som helst rätt att invända mot behandlingen av personuppifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring, slutar vi att behandla dina personuppifter i sådana syften.

5. Allmän information (utlämning av uppgifter till tredje part)

(1) Dina personuppifter kommer inte att säljas, lämnas ut eller på annat sätt spridas till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall som specificeras i denna integritetspolicy.

(2) Inom det ansvariga företaget Endress+Hauser ges tillgång till dina uppgifter till de personer som behöver dina uppgifter för att uppfylla våra avtalade och lagstadgade skyldigheter eller skydda berättigade intressen. Dessutom kan företag som samarbetar med Endress+Hauser-koncernen, tjänsteleverantörer och medarbetare anställda av oss, offentliga myndigheter eller tredje part ta emot personuppgifter i sådana syften.

Tjänsteleverantörer och medarbetare m.fl. som är godkända av oss är skyldiga enligt avtal att följa relevanta dataskyddslagar.

(3) I rollen som värd för vår webbplats, kommer dina personuppgifter att behandlas av tjänsteleverantören Amazon Web Services, Inc. som arbetar åt oss inom ramen för ett bearbetningsavtal.

(4) Tjänsterna och IT-systemen från de externa tjänsteleverantörerna Eloqua och Inxmail, till vilka vi har lagt ut bearbetningen på entreprenad, är involverade i utskick av marknadsföring via e-post. Du hittar mer information nedan.

(5) För att kunna ge dig anpassad information och råd om produkter kan det hända att vi, eller tjänsteleverantörer som arbetar på uppdrag av oss, använder sig av webbanalysverktyg, och då särskilt spårningsteknik. Dessa gör det möjligt att anpassa kommunikation och marknadsföring efter dina behov. Du hittar mer information nedan.

6. Säkerhet

(1) Vi har upprättat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder (enligt artikel 24 och artikel 32 dataskyddsförordningen för EU) för att skydda dina personuppifter mot förlust, förstöring, manipulering och obehörig åtkomst. All vår personal och alla tredje parter involverade i databehandlingen måste följa relevanta dataskyddslagar och behandla personuppifter konfidentiellt.

(2) Denna webbplats använder sig av SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda konfidentiellt innehåll vid överföring, exempelvis av beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan se att anslutningen är krypterad i webbläsarens adressfält, vilket ändras från ”http://” till ”https://” samt på låssymbolen i adressfältet. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du skickar till oss inte läsas av tredje part.

7. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder i den omfattning som är nödvändig till följd av tekniska framsteg eller lagändringar. I sådana fall kommer vi även att ändra vår integritetspolicy därefter. Därför ber vid dig att observera den senaste versionen av vår integritetspolicy.

B. Besöka vår webbplats

Vi vill ge dig följande information gällande vilka personuppifter som vi behandlar när du besöker vår webbplats, syftet med behandlingen samt dess rättslig grund.

1. Syftet med behandlingen

Vi använder dina personuppifter i följande syften:

 • För att tillhandahålla webbplatsen och onlinetjänsterna, dess funktioner och innehåll.

 • För att skapa och hantera ditt användarkonto.

 • För att identifiera dig som avtalspartner.

 • För att behandla dina onlineköp. Dessa inkluderar ordrar och returer via vår webbplats, behandling av betalningar, aviseringar gällande leveransstatus och eventuella leveransproblem. Dina personuppifter kan även behandlas för att behandla klagomål eller garantianspråk.

 • För att besvara kontaktförfrågningar och för att kommunicera med användare.

 • För att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk och rättsliga tvister, samt upptäcka, lösa och förhindra brott.

 • För säkerhetsåtgärder.

 • För att mäta besök.

 • För direkt marknadsföring, t.ex. i form av utskick via e-post eller vanlig post.

2. För att tillhandahålla webbplatsen och loggfiler

(1) Om du använder webbplatsen uteslutande i informationssyfte, d.v.s. om du inte registrerar dig eller skickar information till oss på något annat sätt kommer vi endast att samla in de personuppifter som överförs till vår server automatiskt från din webbläsare. Om du besöker vår webbplats kommer vi att samla in följande uppgifter som vi behöver för att visa webbplatsen och säkerställa att den är stabil och säker (rättslig grund i EU är artikel 6.1. f dataskyddsförordningen):

 • IP-adress

 • Datum och tid för förfrågan

 • Skillnad mellan tidzon och Greenwich Mean Time (GMT)

 • Innehållet i förfrågan (specifik sida)

 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod

 • Datavolym som har överförts i respektive fall

 • Den webbplats från vilken förfrågan har mottagits

 • Webbläsare, språk och webbläsarversion

 • Operativsystem och dess gränssnitt

(2) Användarnas IP-adresser raderas eller anonymiseras när användningen upphör. Vid anonymisering ändras IP-adresserna så att detaljerad information gällande person och material inte längre kan kopplas till en specifik, identifierbar person över huvud taget, eller endast efter stora ansträngningar.

3. Cookies

Förutom loggfilen som nämns ovan lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Här finns en detaljerad översikt över de cookies som används och hur länge de lagras.

4. E-handelstjänstens funktioner

4.1 Användning av e-handelstjänstens funktioner

När varor beställs från vår webbplats samlar vi in och behandlar de personuppifter som vi behöver för att slutföra din order. De obligatoriska uppgifter som krävs för att uppfylla avtalet (namn och adress) markeras separat; annan information är valfri. Rättslig grund för behandlingen av dessa personuppifter är fullgörande av avtal (artikel 6.1. b dataskyddsförordningen för EU).

4.2 Användarkonto

Vi behandlar följande personuppifter vid registreringen av ett användarkonto, vilket krävs för att genomföra köp på vår webbplats (skapa ett konto under ”Mitt konto”): e-postadress och lösenord som du själv väljer.

Ditt användarkonto kan när som helst raderas. Sådana förfrågningar kan skickas via e-post eller så kan du skicka ett meddelande till adressen ovan. Den rättsliga grunden för utlämnande av dessa personuppifter är uppfyllandet av avtal (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen för EU).

4.3 Elektronisk beställning och betalningsprocesser

(1) När du har bestämt dig för att lägga en beställning som kund eller gäst samlar vi in följande uppgifter för att kunna behandla din order: för- och efternamn, företagsnamn, kommunikationsdata, adress och, i förekommande fall, leveransadress. Betalning sker via banköverföring efter att du har tagit emot vår faktura.

I särskilda fall kan förskottsbetalning krävas. Rättslig grund för behandlingen av din order och dina betalningsuppgifter är fullgörande av avtal (artikel 6.1. b dataskyddsförordningen för EU).

(2) Dina adress-, betalnings- och orderuppgifter lagras 10 år efter att avtalet har uppfyllts i enlighet med handels- och skattelagstiftning. Därefter raderas de såvida du inte har godkänt en längre lagringsperiod eller om ytterligare behandling av uppgifterna är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppifter i syfte att uppfylla lagstadgade arkiverings- och lagringskrav är uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter (artikel 6.1. c dataskyddsförordningen för EU).

4.4 Utlämnande av uppgifter under beställningsprocessen

Vi behandlar de uppgifter som du tillhandahåller för att kunna slutföra din order. För att kunna uppfylla avtalet överlämnar vi dina uppgifter till det fraktbolag som sköter leveransen, om detta är nödvändigt för att kunna leverera de varor som har beställts. Den rättsliga grunden för utlämnande av dessa personuppifter är uppfyllandet av avtal (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen för EU).

Våra tjänsteleverantörer har endast tillåtelse att behandla eller använda dina uppgifter för att uppfylla det syfte i vilket uppgifterna överlämnades till dem. I den utsträckning uppgifter lämnas ut till externa tjänsteleverantörer har vi infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dataskyddsbestämmelser följs.

5. Användning av teknisk supportfunktion

Vår webbsida erbjuder dig möjligheten att använda funktionerna hos våra servicetjänster, i synnerhet teknisk support. När du använder vår serviceportal samlar vi in och behandlar de personuppgifter som krävs för utförandet av överenskomna servicetjänster enligt avtal.

5.1 Registrering/identifiering som avtalspart

Följande personuppgifter behandlas av oss som en del av registreringsprocessen som krävs för användning av serviceportalen: förnamn och efternamn, land, företagsnamn, stad, funktion, telefonnummer, e-postradress.

Rättslig grund för behandlingen av dessa personuppifter är fullgörande av avtal (artikel 6.(1b) dataskyddsförordningen, GDPR för EU).

5.2 Användarkonto

Vi behandlar följande personuppgifter för att skapa och administrera ditt användarkonto: förnamn och efternamn, användarnamn = e-postradress, ett lösenord som du väljer samt företagsnamnet.

Ditt användarkonto kan när som helst raderas. Sådana förfrågningar kan skickas via e-post eller i ett meddelande till adressen ovan. Rättslig grund för behandlingen av dessa personuppifter är fullgörande av avtal (artikel 6.(1b) dataskyddsförordningen GDPR för EU).

5.3 Förfrågan om onlinesupport

Vi behandlar följande personuppgifter för att lösa din förfrågan om onlinesupport: förnamn och efternamn, företagsnamn, funktion, telefonnummer och e-postradress.

Rättslig grund för behandlingen av dessa personuppifter är fullgörande av avtal (artikel 6(1b) dataskyddsförordningen GDPR för EU).

5.4 Användning av vår kunskapsdatabas

Sökförfrågningar som redan har skrivits in av användaren kan användas för en supportförfrågan för att dra slutsatser om de specialartiklar som användaren redan har sökt och hittat. Syftet med detta är att tillhandahålla bättre support till användaren och lösa supportförfrågan snabbare. Dessutom utvärderas sökförfrågningar anonymt för att kvaliteten på vår kunskapsdatabas ska kunna förbättras fortlöpande och nya specialartiklar skapas.

Rättslig grund för behandlingen av dessa personuppgifter utgörs av vårt berättigat intresse (för EU: GDPR artikel 6(1f).

6. Kontaktformulär

(1) På flera ställen på vår webbplats har du möjlighet att ange dina personuppifter för att kontakta oss eller lämna feedback. Vi har markerat de relevanta obligatoriska uppgifterna. Utan dessa uppgifter har vi inte möjlighet att tillhandahålla den tjänst du efterfrågar. Vi lagrar dessa uppgifter tillsammans med din IP-adress samt tid för inskick (datum och klockslag) när du anger dem.

(2) Under tiden som formuläret skickas in hänvisas till denna integritetspolicy gällande behandlingen av uppgifterna. Alternativt kan du kontakta oss via de e-postadresser vi har uppgett. I detta fall lagras de personuppgifter som användaren skickar i e-postmeddelandet. Uppgifterna behandlas enbart i syfte att behandla din förfrågan.

(3) Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som skickas in via kontaktformuläret eller e-post är vårt berättigade intresse (artikel 6 (1f) dataskyddsförordningen GDPR för EU) eller uppfyllandet av avtal (artikel 6 (1b) dataskyddsförordningen GDPR för EU) om syftet med kontakten är att ingå ett avtal.

(4) Vi behandlar endast personuppgifter från inmatningssidan för att kontakta dig. Kontakt via e-post utgör också ett nödvändigt berättigat intresse för behandling av uppgifterna. Övriga personuppifter som behandlas under tiden som formuläret skickas in används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och upprätthålla säkerheten i vårt IT-system.

(5) Dessa uppgifter raderas så fort de inte längre är nödvändiga för att uppfylla det syfte i vilket de samlades in. För personuppifter hämtade från kontaktformulärets inmatningssidan och uppgifter skickade via e-post är detta fallet när den relevanta konversationen med användaren avslutas. Konversationen avslutas när omständigheterna gör det tydligt att det aktuella problemet har blivit löst.

7. Marknadsföring via e-post

7.1 Registrering för utskick via e-post

(1) Du har möjlighet att registrera dig för vårt nyhetsbrev så att vi regelbundet kan skicka ut nyheter som exempelvis rör våra produkter.

(2) Våra nyhetsbrev skickas endast ut på grundval av ditt uttryckliga godkännande (opt-in) och om så krävs, efter ytterligare bekräftelse av din e-postadress (dubbel opt-in). Om du inte bekräftar registreringen inom 14 dagar anses den vara ofullständig och du kommer inte att få några nyhetsbrev från oss. Vi lagrar även de IP-adresser du använder vid registreringen och bekräftelsen, liksom tiden då du registrerade dig och bekräftade e-postadressen.

Syftet med detta är att tillhandahålla bevis på din registrering och, vid behov, upptäcka eventuellt missbruk av dina personuppifter. När du har bekräftat registreringen lagrar vi din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev.

(3) Den rättsliga grunden för de ovannämnda behandlingsförfarandena i anslutning till marknadsföring via e-post är ditt samtycke (artikel 6(1a) dataskyddsförordningen för EU).

(4) Om du inte längre vill få nyhetsbrev från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen t.ex. genom att klicka på länken som finns i varje e-postmeddelande.

7.2 Marknadsföring via e-post efter köp

(1) Om du har köpt produkter, programvaror eller tjänster från vår webbplats kan det hända att vi skickar ut nyhetsbrev till den e-postadress som du uppgav vid köpet, även fast du inte tidigare har registrerat dig för e-postutskick. Detta gäller nyhetsbrev som marknadsför produkter som liknar de som du har köpt på vår webbplats.

(2) Denna e-postadress lagras i vår databas i det syftet. Vi lagrar även den IP-adress som du använde vid köpet, samt tiden för köpet, som bekräftelse på att utskicken av nyhetsbreven är befogade.

(3) Den rättsliga grunden för ovannämnda behandlingsförfaranden är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f dataskyddsförordningen för EU). Vårt berättigade intresse i behandling av uppgifter är direkt marknadsföring av våra produkter mot våra kunder och ditt intresse för tjänster och nya initiativ.

(4) Om du inte längre vill få nyhetsbrev från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen t.ex. genom att klicka på länken som finns i varje e-postmeddelande.

7.3 Tjänsteleverantörer för marknadsföring via e-post:

7.3.1 Eloqua: (1) Vi använder oss av Eloqua för att optimera kommunikationen med våra kunder. Eloquas servrar finns inom EU. Vad gäller support- och administrationstjänster kan det hända att enskilda anställda hos tjänsteleverantören utanför EU också har tillgång till användaruppgifter i samband med uppfyllandet av avtalet; under sådana omständigheter säkerställs alltid en lämplig dataskyddsnivå.

(2) Mer information om dataskydd i anslutning till användningen av Eloqua hittar du här: Oracles integritetspolicy.

7.3.2 Inxmail: (1) Inxmail ett e-postmarknadsföringsprogram från Tyskland. Våra nyhetsbrevsmottagares e-postadresser och andra uppgifter som specificeras i denna integritetspolicy lagras på Inxmails servrar inom EU. Inxmail använder denna information för att skicka ut och analysera e-post på uppdrag av oss.

Inxmail kan även använda dessa uppgifter för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att optimera tekniken som styr hur e-postmeddelandena skickas ut och visas, eller i marknadsföringssyften för att fastställa vilka länder som mottagarna kommer ifrån. Inxmail använder dock inte våra nyhetsbrevsmottagares uppgifter för att skicka ut egen marknadsföring eller lämnar ut uppgifterna till tredje part.

(2) Du kan läsa Inxmails integritetspolicy.

7.4. Analys av marknadsföring via e-post

(1) Observera att vi analyserar användarbeteendet hos våra nyhetsbrevsmottagare. Med anledning av denna analys innehåller de nyhetsbrev vi skickar ut webb-beacons eller spårningspixlar som består av bildfiler med enkla pixlar. Analysen inkluderar länkning av de insamlade uppgifterna, eller delar av dem, och webb-beacons till din e-postadress och individuella ID.

Länkarna i nyhetsbrevet innehåller även de detta ID. Vi använder de uppgifter vi samlar in på detta vis för att skapa en användarprofil så att vi bättre kan anpassa nyhetsbrevet utefter dina intressen. Vi registrerar vid vilket klockslag du läser våra nyhetsbrev, vilka länkar du klickar på i nyhetsbrevet och drar sedan slutsatser om dina intressen. Dessutom kan vi koppla samman dessa uppgifter med dina aktiviteter på vår webbplats.

(2) Den rättsliga grunden för ovannämnda analys är vårt berättigade intresse (artikel 6 f dataskyddsförordningen för EU). Detta gäller även nyhetsbrev som skickas ut efter köp, utan att mottagaren har registrerat sig för utskick separat. Vårt berättigade intresse för databehandling gällande spårning är vårt behov av att anpassa våra nyhetsbrev för att bättre reflektera våra kunders intressen.

(3) Du kan när som helst invända mot spårningen som nämns ovan genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrev.

8. Webbanalystjänster och marknadsföring

8.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Denna webbplats använder sig av webbstatistikverktyget Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) från det tyska företaget Mapp c/o Webtrekk GmbH för att samla in statistik om hur denna webbtjänst används och därmed kunna optimera tjänsten därefter. Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) registrering av användningen är anonymiserad och pseudonymiserad. IP-adressen anonymiseras i detta syfte omedelbart efter att den behandlas och innan den lagras.

Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f dataskyddsförordningen för EU).

(2) Du hittar mer information om Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) i Mapp c/o Webtrekk GmbHs integritetspolicy.

8.2 Konverteringsspårning med AdWords och Google

(1) Den här webbplatsen använder sig av Google AdWords, en programvara för onlinemarknadsföring från Google Inc., med bas i USA. Vi använder oss av konverteringsspårning som en del av Google AdWords. Varje Google AdWords-kund tilldelas olika cookies. Dessa cookies kan inte spåras på AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder.

Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annonser och skickades vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. De tar dock inte emot någon information som gör att användarna kan identifieras. Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f dataskyddsförordningen för EU).

(3) Du hittar mer information om Google AdWords och konverteringsspårning med Google i Googles integritetspolicy.

8.3 Google Tag Manager

(1) Den här webbplatsen använder sig av Google Tag Manager som en del av Google AdWords och konverteringsspårning med Google. Taggar är små kodelement på vår webbplats, vilka bland annat används till att mäta trafiken och besökarnas beteende, registrera effekten av onlinemarknadsföring och sociala medier, nyttja remarketing och fokusera på målgrupper samt testa och optimera webbplatsen.

Verktyget triggar aktivering av andra taggar som även de kan registrera uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f dataskyddsförordningen för EU).

(2) Du hittar mer information om Google Tag Manager i Googles integritetspolicy: Google Tag Manager Terms of Service

8.4 Dynamisk remarketing med Google

(1) Utöver AdWords-konvertering använder vi även Googles remarketingapplikation. Detta gör det möjligt för oss att placera ut intressestyrda annonser när du fortsätter att surfa på internet baserat på de sidor du har besökt och de erbjudanden som du har tagit del av vår webbplats. Google använder cookies för att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplats och kunna reagera genom att visa annonser som är relevanta för dina intressen.

(2) Enligt Googles egna uttalanden kopplas inte några av de uppgifter som samlas in vid remarketing ihop med några av dina personuppifter som kan finnas lagrade hos Google. Google förklarar särskilt att pseudonymisering används vid remarketing. Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f dataskyddsförordningen för EU).

(3) Du hittar mer information om Googles dynamiska remarketing i Googles integritetspolicy.

8.5 Tealium

(1) Vi använder oss av Tealium AudienceStream, en tjänst som tillhandahålls av Tealium Inc. med bas i USA, för att samla in och lagra uppgifter om vår webbplats, från vilka användarprofiler kan skapas med hjälp av pseudonymer. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vår webbplats efter dina behov och därmed konfigurera din användning av webbplatsen för att uppfylla dina behov automatiskt och i realtid. Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f dataskyddsförordningen för EU).

2) Du hittar mer information om Tealium AudienceStream i Tealiums integritetspolicy.

8.6 Eloqua

(1) Eloqua är ett webbanalysverktyg från Eloqua Corp., med bas i Kanada. Eloqua använder sig av cookies och webb-beacons, och registrerar vissa användardata som genereras av dig.

Vi använder de insamlade uppgifterna i andra syften enbart om du aktivt har angivit personuppifter och gett ditt samtycke. I detta fall är den rättsliga grunden för denna databehandling ditt samtycke (artikel 6.1 a dataskyddsförordningen för EU).

(2) Om du inte har tillhandahållit några personuppgifter på eller via vår webbplats (t.ex. genom att godkänna utskick av nyhetsbrev eller fylla i ett nedladdat formulär), använder vi endast Eloqua i samma syften som vi använder Webtrekk. I detta fall är den rättsliga grunden för denna databehandling vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f dataskyddsförordningen för EU).

(3) För mer information om Eloqua se: www.eloqua.com