Enter at least 2 characters to start the search.

Försäkran om överensstämmelse för material och ämnen

Vi kan tillhandahålla försäkran om överensstämmelse för olika material och ämnen

Endress+Hauser följer alla tillämpliga lagar och föreskrifter, däribland direktiv för material och ämnen. Se nedan.

Produktionsanläggning Endress+Hauser i Reinach ©Endress+Hauser

WEEE RoHS-direktivet

Europa ska minska utsläpp som orsakas av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Detta ska uppnås genom två parallella strategier: Genom att öka procentandelen material som återanvänds i gammalt avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning samt reducering av farliga ämnen i nyproducerad elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS).

Det kinesiska RoHS-direktivet

Det kinesiska RoHS-direktivet (begränsning av användningen av vissa farliga ämnen), officiellt känt som ”Administrativ metod för kontroll av utsläpp som orsakats av elektroniska informationsprodukter” är en förordning från den kinesiska regeringen som syftar till att kontrollera vissa material, däribland bly. Alla objekt som fraktas till Kina måste märkas i enlighet med kraven som uttrycks i detta direktiv.

REACH-direktivet

I och med REACH-direktivet från 18 december 2006 började nya krav för producenter och användare av kemiska ämnen att gälla. Det är en EU-förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). Den trädde i kraft 1 juni 2008 och till största delen ställer den krav på tillverkare och importörer av ämnen att registrera dem hos den centrala Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och informera om de fall då produkter innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

I och med ändringen av direktivet 2008/98/EG om avfall till (EU) 2018/851, måste tillverkare från och med år 2021 informera Europeiska kemikaliemyndigheten via den centrala databasen SCIP om ämnen i sina produkter som inger mycket stora betänkligheter, tillsammans med annan information.

Se de två redogörelserna nedan. Den första redogör för hur REACH-direktivet är tillämpligt för våra produkter och informerar om SVHC. Den andra gäller SCIP.

Förordning om återvinning av fartyg

EU-förordningen nr 1257/2013 om återvinning av fartyg kräver att leverantörer av all utrustning för fartyg ska identifiera och deklarera förekomsten av farliga material (FM) genom att upprätta en formell materialförteckning. Syftet med denna förordning är att öka säkerheten, skydda liv och hälsa och EU:s marina miljöer genom ett fartygs hela livslängd. I synnerhet gäller det att se till att farligt avfall från återvinning av fartyg tas om hand på ett miljövänligt sätt.

CA Proposition 65

Förslaget ”California Proposition 65”, officiellt känt som ”Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act” av 1986, blev lag i november 1986. Enligt lagen måste företag varna för avsevärd exponering för kemikalier som man vet orsakar cancer, fosterskador, eller andra fortplantningsskador.

Den 31 augusti 2016, antog miljö- och hälsomyndigheten i Kalifornien ”State of California Office of Environmental Health Hazard Assessment” (OEHHA) vissa tillägg till artikel 6, ”Clear and Reasonable Warnings” (”Tydliga och skäliga varningar”), vilka började gälla den 30 augusti 2018.

Asbest

Asbest består av sex naturligt förekommande silikatmineraler. På grund av dess unika egenskaper användes det ofta som byggnadsmaterial i olika applikationer. Men man vet att alla typer av asbestfiber orsakar allvarliga skador hos människor. Därför är asbest nu förbjudet i de flesta länder.

Polyklorerad bifenyl (PCB)

Polyklorerad bifenyl (PCB) är organisk klorförening som förr ofta användes som dielektricitet och kylvätska i elektriska apparater. Men PCB är ett miljögift och klassificeras som en långlivad organisk förorening. Därför är PCB nu förbjudet i de flesta länder sedan länge.

Kontakt