Upp- och nedgångar hos Endress+Hauser

Räkenskapsåret 2015: valutaförändringar påverkar försäljningstillväxten och sätter press på resultatet

Endress+Hauser gav ut en solid, ekonomisk rapport för 2015. Trots detta var specialisten inom mät- och automationslösningar inte nöjd med hur affärerna utvecklades. I lokala valutor upplevde den Schweizbaserade koncernen knappast någon tillväxt i nettoomsättningen. Valutakursen påverkar dessutom det redan ansträngda resultatet.

Koncernen ökade den totala omsättning med 6,5 procent till mer än 2,1 miljarder euro. Som finansdirektören dr Luc Schultheiss påpekade, drevs tillväxten av effekterna av valutakursförändringar. ”Alla viktiga valutor har tappat i värde gentemot euron. Sett utifrån lokala valutor har omsättningen bara ökat med 0,7 %.” I schweiziska franc, den faktiska rapporteringsvalutan för holdingbolaget, minskade försäljningen med 6,6 procent.

Ekonomisk omställning i Kina och låga råvarupriser

Affärerna påverkades av långsammare ekonomisk tillväxt i Kina och sjunkande priser på råvaror, framför allt olja. ”Den vikande efterfrågan på råmaterial och energi i Kina hade negativ effekt i många länder, från Stillahavsområdet via Sydostasien till Sydamerika”, förklarar VD Matthias Altendorf. Politiska kriser och ekonomisk osäkerhet har dämpat lusten till investeringar i hela världen.

Nya affärsområden med positiv tillväxt

Enligt VD har konsumentorienterade och icke-cykliska branscher som livsmedel, vatten och avlopp och läkemedelsindustrin utvecklats bra under 2015. Företag som erbjuder service och heltäckande automationslösningar upplevde hög tillväxt. Tillväxt över genomsnittet hittade man också inom analysområdet. ”Det bekräftar vår strategi att förstärka inom processanalysområdet medan vi drar nytta av marknaden för laboratorieanalys.”

Minskade inkomster, fortsatt finansiellt starka

Kostnader som stigit oproportionerligt gjorde att rörelseresultatet (EBIT) sjönk med 6,3 % till 251,3 miljoner euro. Trots något lägre skattesatser sjönk nettointäkterna med 14,1 % till 164,7 miljoner euro. Avkastningen på försäljning sjönk med 2,7 procentenheter till 10,9 %. Endress+Hauser finansiella styrka förblir opåverkad, med likvida medel på 382,7 miljoner euro ställt mot banklån på 7,8 miljoner euro. Soliditeten ökade med 4,7 procentenheter till 73,0 %.

Betydande investeringar i försäljning och produktion

Under 2015 investerade Endress+Hauser 166,1 miljoner euro i nya byggnader och utrustning, en ökning med 31,5 % jämfört med föregående år. Endress+Hauser hade 12 952 medarbetare vid årets slut. 517 nya jobb tillkom under 2015, varav 353 i Europa. Endress+Hauser lämnade in 270 patentansökningar under 2015, vilket är 11 fler än 2014. Kostnaderna för forskning och utveckling steg med 11,1 % till 159,7 miljoner euro, vilket motsvarar 7,5 % av omsättningen.

Fortsätter framåt med ny strategi

Försäljning och produktion med global närvaro, en bred bas av olika branscher och ett omfattande utbud av produkter, lösningar och tjänster bidrog alla till att koncernen kunde lyckas i ett besvärligt affärsklimat under 2015. Företaget har för avsikt att fortsätta på den inslagna vägen med sin nya Strategi 2020+. Matthias Altendorf tror att 2016 kommer att bli ”ännu besvärligare” än föregående år. Endress+Hauser förväntar sig en ensiffrig tillväxt och vill hålla resultatet på 2015 års nivåer.

Ladda ner pressmeddelande

Kontakt