Automatisk verifiering för tillståndsbaserad kalibrering

...eller räcker in-line verifiering?

Idag har anläggningsägarna allt oftare klara rutiner för underhåll och hur det ska dokumenteras. Detta görs för att upprätthålla säkerhet och produktkvalitet samt undvika kostsamma produktionsstopp och leva upp till olika regelverk. Dagens flödesmätare med avancerad egenverifiering och spårbarhet mot kända metrologiska standarder hjälper till i detta arbete.

Kalibrering eller verifieing

Flödesmätare som baseras på coriolis-, elektromagnetisk-, ultraljud-, termisk- eller vortexprincip har inga rörliga delar som slits. Däremot kan problem uppstå som kräver omkalibrering som exempelvis föråldrade komponenter, slitage, korrosion eller sensorbeläggningar. Utmaningen vid kalibrering är att flödesmätaren normalt måste demonteras från sin rörledning. Arbetet kan utföras på site men ofta skickas mätarna iväg. Riskmoment som transport och återmontage innebär samtidigt en osäkerhet kring en 100%ig kalibrering. Ett alternativ är att använda flödesmätare med egenverifiering..

Hur egenverifiering fungerar

Flera leverantörer erbjuder någon form av egenverifiering som fungerar på olika sätt. I den senaste generationens flödesmätare från Endress+Hauser, med Heartbeat Technology, baseras egenverifieringen och därmed tillståndskontrollen på övervakning och jämförelser av kritiska komponenter i flödesmätaren mot en inbyggd spårbar referens. De primära referenserna övervakas av ytterligare referenser som jämförs mot varandra där eventuella avvikelser ger en feldiagnos.

Alla avvikelser längs hela signalvägen övervakas i flödesmätaren och toleranserna är definierade av enhetens specifierade noggrannhet.

Trovärdighet

För att interna komponenter ska kunna användas trovärdigt för egenverifiering ställs speciella krav såsom spårbarhet och redundans.
Förfarandet har en täckningsgrad på 94% eller mer (i enlighet med IEC 61508). Diagnostiken körs kontinuerligt för att upptäcka problem, men en verifiering av tillståndet görs på begäran från automationssystemet eller direkt vid enheten.

Ögonblicksbevis

I de flesta fall körs samma typer av tester och verifieringen är ett ögonblicksbevis om enheten fungerar enligt specifiation. Hela testförfarandet uppfyller kravet för spårbar verifiering enligt DIN EN ISO 9001:2008. Genom regelbundna verifieringar är det möjligt att uppnå en nivå av tillståndskontroll som tidigare var svår att nå. För stora och svåråtkomliga positioner inser allt fler värdet av att kunna ersätta en äkta kalibrering med en godkänd spårbar verifiering - även om detta inte är lika säkert. När verifieringen är klar skapas en rapport som sammanställer resultatet.

Ladda ner