Behandling och bortforslande av slam – effektivt och säkert

Slambehandling är för närvarande en av de största utmaningarna men erbjuder också nya möjligheter

Det finns en stark internationell trend som går i riktning mot rötning inom vattenreningsbranschen. Huvudorsaken är strängare lagstiftning som förbjuder slamutsläpp i naturen (vatten, mark). Därför har slammet blivit en påtaglig kostnadsfaktor för driftansvariga. Rötning kan erbjuda kostnadsfördelar genom att minska slammängden med ca 50  % och samtidigt ge värdefull energi – biogas.

Så optimerar ni slamhanteringen

För att undvika extra kostnader är det vanligt att reducera mängden slam genom att avvattna slammet och förbereda det för ytterligare processer som torkning eller förbränning. Men avvattningen måste övervakas noggrant för att avvattningsmålen ska kunna uppnås och för att undvika överdriven polymerförbrukning vid slambearbetningen. Detta gäller även rötningen av slammet för att producera biogas, eftersom anaeroba bakterier behöver stabila processförhållanden.

 • Förbättra avvattningsresultaten och minska kemikalieförbrukningen med en Coriolis massflödesmätare

 • Optimera rötningen och förbättra generatorstyrningen med en unik portfölj för biogasmätning av fuktiga och torra gaser

 • Övervaka rötningsprocessen och få stabila processförhållanden med en unik portfölj för mätning av fuktig och torr biogas

Läs mer om slambehandling

Slambearbetning i avloppsvattenbranschen ©Endress+Hauser
Centrifug för avvattning under slambehandlingen ©Endress+Hauser
Rötningsreglering för slambehandling ©Endress+Hauser

Slamavvattning och rötningsreglering

Polymerdoseringsstation för slambearbetning på ett reningsverk

Slambehandlare: förberedelse och dosering

Polymerlösningar för slambearbetning måste spädas på platsen för slambehandlingen. Målet är att uppnå en harmoniserad polymerkoncentration för att få bra, stabila avvattningsresultat och långa avvattningscykler. Volymflödesmätning av slambehandlaren och utspädningsvattnet är standardlösningen för korrekt utspädnings- och doseringskontroll. Våra magmätare med kemikalieresistent liner har hög precision, är enkla att installera och är beprövade i praktiken.

Bandfilter för avvattningsslam från ett kommunalt reningsverk

Förbättrade avvattningsresultat

Eftersom den uppnådda polymerkoncentrationen kan variera, är förhållandet mellan polymerer och suspenderade fasta partiklar i slammet inte alltid optimalt. En Coriolis massflödesmätare erbjuder en mer avancerad styrningsmöjlighet genom att ge ytterligare en utsignal förutom flöde: mediets densitet. Den uppmätta densiteten i polymerlösningen möjliggör konstant polymerdosering i slamströmmen och förbättrar avvattningsresultaten avsevärt.

Centrifug för avvattning av slam

Suspenderade fasta partiklar jämfört med densitetsmätning av slam

Optimerade avvattningsresultat kräver också reglering av den inkommande slamkoncentrationen. En standardlösning som ofta används är en kombination av volymflöde (magmätare) och en optisk sensor för mätning av suspenderade fasta partiklar. Den här kombinationen är effektiv och tillförlitlig i de flesta fall, men optisk mätning av de suspenderade fasta partiklarna kan begränsas på grund av väldigt mörkt slam. Densitetsmätning med hjälp av Coriolis är ett beprövat alternativ som garanterar stabil och bra slamavvattning.

Lagringstankar

Anaeroba bakterier behöver stabila processförhållanden

Under rötningsprocessen måste bakterierna skyddas mot kritiska processförhållanden. Det innebär att processtyrningen måste säkerställa:

 • Konstant temperatur och nära neutralt pH-värde

 • Mörker och frånvaro av syre

 • Harmoniserad processbelastning

 • Tillräcklig retentionstid

 • Övervakning av biogasproduktionen

Ultraljudsflödesmätare i en biogasledning

Noggrann mätning av flöde och metan i fuktig biogas

Biogasens flödeshastighet och metankoncentration är de första parametrarna som indikerar processtörningar i anaerobiska rötkammare. Men miljöförhållanden som stora flöden, vattenmättad biogas, växlande metankoncentration och extremt låga tryck försvårar mätningen av dessa parametrar med de flesta instrument. Våra unika ultraljudsflödesmätare erbjuder en lösning på detta problem.

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

En av avloppsvattenbranschens största utmaningar är att uppnå en balans mellan lagstadgade krav och kostnadseffektivitet. Våra industrikonsulter världen över känner till de lokala kraven och kan göra specifika rekommendationer för hur just era processer kan förbättras. Med sin expertis och vår skräddarsydda instrumenteringsportfölj uppnår de enastående resultat tillsammans med våra kunder.

 • 20 %

  kostnadsbesparingar tack vare lägre kemikalieförbrukning

 • +13 000

  medarbetare i hela världen

 • 60+

  års erfarenhet av mätinstrumentering