Förbättra era separeringsprocesser

Maximera resultaten av processer som flotation och förtjockning med precis instrumentering

Lägre malmkvalitet utgör en särskilt stor utmaning inom gruvdrift. Självklart finns det olika bearbetningstekniker för att få ut så mycket som möjligt av råmaterialet, till exempel förtjockning och flotation. Men samtliga kräver energi, kemikalier och vatten. Det innebär att utvinningsprocesserna måste utföras med precision för att en balans mellan intäkter och kostnader ska kunna uppnås. Särskilt i tider som dessa med rörliga marknader och priser.

Få ut mer

Flotation och förtjockning är grundläggande steg i moderna separeringsprocesser. Att uppnå en optimal separering är dock en komplex uppgift på grund av de många sammanlänkade variablerna. I båda processerna används kemikalier, som också utgör en av de största kostnaderna. De förbrukar också mycket vatten, som är en väldigt knapp resurs i vissa gruvregioner. Det innebär att anläggningarna först måste producera vatten genom processer som avsaltning av saltvatten.

 • Lösningar för skumgränsskikt i flyttankar

 • Öka utvinningsgraden och kvaliteten

 • Minska mängden gråberg

 • Optimera kemikaliedoseringen

 • Förbättra vattenanvändningen

Läs mer om optimering av gruvdrift och utvinning

Optimera era utvinningsprocesser ©Endress+Hauser
Skumflotation ©Endress+Hauser
Förtjockning ©Endress+Hauser

Applikationer

Flotationsceller i en gruva

Flotationsoptimering

Flotation används inom olika gruvprocesser, till exempel vid utvinning av guld och koppar för att utvinna mineralpartiklar finare än 500 µm eller 35 Mesh. De viktigaste parametrarna för effektiva processer är: Flödes- och densitetsmätning av råmaterial, skumhöjd, ett noggrant fastställande av gränsskiktet mellan skum och slurry, vätskans pH- och Eh-värde, dosering av och kvalitet på kemiska reagenser, kvalitet på skumbubblorna samt luftflöde, om det används för omrörning.

Nivåmätning av flotationsskum.

Skumnivå och gränsskikt mellan slurry och skum

Skumnivån och gränsskiktet mellan skum/slurry är en av processens huvudfaktorer. Vi rekommenderar en Prosonic transmitter för gränsskiktsmätning med två ultraljudsensorer om instrumenten kan installeras upptill på tanken i kombination med ett XPSFloatTM-system med en PTFE-belagd flottör, en teflonstång och en målplatta. En sensor mäter avståndet till bubblornas yta och den andra avståndet till målplattan. Skillnaden är skummets höjd.

Flotation inom gruvdrift

Dosering av kemisk reagens

Halten torra fasta partiklar, deras matningshastighet samt skumhöjden kan användas som frammatningssignal för styrkretsen för kemikaliedosering av xantat, skumbildare och pH-modifiering. Coriolismätaren Promass I kan registrera dessa parametrar och möjliggöra mycket noggrann dosering. Och med den unika Promass Heartbeat Technology kan operatören övervaka kvaliteten på reagensen gällande viskositet, densitet och temperatur, utöver eventuell korrosion eller ansamlingar i ledningarna.

Förtjockare i en gruva.

Förbättra er förtjockare

Förtjockning innebär att suspenderade partiklar separeras från en vätska med hjälp av tyngdkraft. Mineralflödet matas som slurry till förtjockaren genom den centrala matarbrunnen. Fasta partiklar fälls ut på tankens botten och denna process accelereras av tillsatt flockningsmedel. För en effektiv styrning av förtjockaren finns det sex olika avgörande mätningar: partikelmängden i bädden, bäddnivå, underflödets densitet och flöde, dosering av flockningsmedel och överflödets klarhet.

Bäddnivåmätning i en förtjockare.

Bäddnivåmätning

Mätningen av bäddnivån eller bäddhöjden reglerar tillsättningen av flockningsmedel. Den ger information gällande effektiviteten i doseringsprocessen för flockningsmedel. Dessutom kan den visa ytprofilen för den fluidiserade bädden och ge en tidig varning om att fasta partiklar följer med i den klara vätskan som strömmar över. Bäddnivån mäts bäst med hjälp av dränkbar sonarteknik.

Analys av bäddmassa

Analys av bäddmassa

Mängden bäddmassa fastställs utifrån en tryckmätning i konens eller tankens utlopp. Mätningen styr underflödespumpens hastighet. Den mäts bäst genom att använda en tryckgivare med ett keramiskt membran eftersom den fasta partikelmassan vanligtvis är väldigt slitande. Denna mätning registrerar trycket i slammet och den befintliga vätskepelaren.

Titta igenom vårt sortiment!

Fördelar

Oavsett vilka utmaningar ni möter i era utvinningsprocesser – låg avkastning, höga driftskostnader eller kostsamt underhåll – har våra konsulter djupgående kunskaper om branschen och vet exakt hur de kan förbättra era processer. Tillsammans med våra kunder har de uppnått enastående resultat de senaste 60 åren – också tack vare vår industrianpassade instrumenteringsportfölj.

 • 50 %

  minskning av mängden kemikalier som används.

 • 90 %

  möjlig minskning av antal underhållstimmar.

 • 10 miljoner 10 miljoner

  enheter installerade i världen