Enter at least 2 characters to start the search.

Utökat produktionsutnyttjande

Centauri Technologies LP minskade sitt underhåll och sina kostnader

Centauri har specialiserat sig på diskontinuerliga processer och deras flexibilitet är tydligt vid stora satscykler och medieförändringar. En sats processas från några dagar till flera månader, och mellan varje sats måste kärlet rengöras för att förhindra kontamination och säkerhetsrisker som orsakas av kemiska reaktioner. Fullständig rengöring krävs vid underhållsarbeten. Den kemiska reaktorn för specialkemikalier orsakade upprepade styrproblem eftersom mätningarna med kapillärsystem inte fungerade korrekt.

Destillationskolonn hos Centauri Technologies LP ©CentauriTechnologyLP

Resultatet

  • Högre processutnyttjande och tillförlitlighet genom eliminering av temperatureffekter i mätningarna

  • Lägre kostnader tack vare kortare installationstid, mindre underhåll och mindre behov av reservdelar

  • Produktionen har ökat tack vare den förbättrade processtyrningen

Don Vanderslice från Centauri Technologies LP.

”Installerad på 10 minuter – jag monterade bara in den i ledningen och anslöt kablarna – och alla mina problem var lösta!”

Mr. Don Vanderslice, Operations Manager
Centauri Technologies LP

Kundens utmaning

Varierande omgivningstemperatur äventyrade mätningarnas tillförlitlighet. Oljefyllningen i kapillärrören utvidgades och skapade en ökande utgångssignal oberoende av några ändringar i destillationskolonnen. Dessutom förstördes kapillärrören var 4:e till 6:e månad av mekaniska och termiska påfrestningar. Följderna blev inte bara en otillförlitlig processtyrning utan även minst en dags produktionsbortfall på grund av underhållsarbeten var 4:e till 6:e månad för byte av hela kapillärsystemet.

Vår lösning

  • Deltabar FMD72 elektronisk differenstryckmätning med metallceller ersatte det underlägsna kapillärsystemet

  • Nivåberäkning baserad på två mätvärden från sensormodulerna inuti transmittern

Lösningen i detalj

På grund av problemen som beskrivs ovan bestämde sig Centauri för att använda Deltabar FMD72 elektronisk differenstryckmätning som eliminerar alla typiska problem med traditionell differenstrycksmätning med kapillärrör. Efter installationen har den inte behövts röras igen för underhåll eftersom systemets tillförlitlighet är enastående. Centauri är också nöjda med det moduluppbyggda konceptet jämfört med kapillärsystemet eftersom enskilda sensordelar och elektronik kan bytas vid behov.

Utökad produktionskapacitet

Genom att slippa produktionsbortfall som orsakas av underhåll på kapillärrören har Centauri kunnat utöka sin produktionskapacitet med minst 3 dagar per år vilket innebär kostnadsbesparingar på flera tusen US-dollar.

På grund av denna positiva erfarenhet kommer Don Vanderslice, driftchef på Centauri Technologies LP, att undvika att använda kapillärsystem i den här tillämpningen och istället välja Deltabar FMD72 elektronisk differenstryckmätning.

Tillämpning

Nivåmätning i en destillationskolonn

  • Höjd: 7 m

  • 1 till 1,5 bar

  • Processtemperatur: omgivningstemperatur 5 °C till 55 °C