Enter at least 2 characters to start the search.

Kartläggning och analys av din fältinstrumentering

Steg för steg mot förebyggande underhåll med Installed Base Audit

Endress+Hausers tjänst Installed Base Audit för inventering av anläggningstillgångar hjälper dig att fatta rätt beslut om behovet av underhåll utifrån tillgängliga resurser och processbehov.
• Förenkling av installerad instrumentering
• Identifiering av föråldrad anläggningsdokumentation
• Optimerad underhållsplan som motsvarar dina kritiska mätpunkter, tillgänglig kompetens och behov av support.
• Standardisering av reservdelar
• Utbyggnadsplan för kritiska mätpunkter

Optimerat underhåll med Installed Base Audit ©Endress+Hauser

Fördelar i en överblick

  • Snabb och tydlig överblick över alla mätresurser

  • Snabb och enkel åtkomst till all relevant resursdokumentation

  • Support för planering, implementering och dokumentation av alla underhållsuppgifter

  • Standardisering av instrument (färre reservdelar)

  • Ytterligare optimering av instrumentering beträffande reducering av antalet reservdelar och utbyggnadsplanering

Din utmaning

Under åren ändras instrumenteringen ständigt. Dokumentationen och tillgängligheten är ofta bristfällig eller inaktuell. Anläggningsansvariga fokuserar på att utveckla tillförlitlig vatten- eller avloppsbehandling som både är lönsam och miljövänlig. Det är i detta sammanhang som förbättrade underhållsförfaranden kommer in i bilden. Interna kvalitetssäkringssystem ökar allt mer i betydelse och skapar intresse för att undersöka potentialen i den installerade mättekniken.

Vår lösning

Endress+Hauser genomför en inventering och registrerar alla installerade mätinstrument oavsett tillverkare i en underhållsdatabas (W@M portal). Under inventeringen utvärderas alla installerade instrument beträffande i vilken grad de påverkar processer, risken för haveri utifrån applikationens villkor och tillgången till reservdelar och utbytesinstrument.

Dina fördelar

Med hjälp av modellen för kritiska tillstånd kan operatören omedelbart upptäcka de kritiska mätpunkterna som behöver reservdelar. På så sätt kan man sänka kostnaderna för lagerhållning betydligt. Dessutom kan de vanliga underhållsarbetena optimeras för att uppnå en hög anläggningssäkerhet vid de kritiska kontrollpunkterna. Sist men inte minst innebär ett aktivt utbyggnadsschema att man kan undvika obehagliga överraskningar och även förenkla processerna.

Installed Base Audit steg 1 och 2

  • Fastställande av mål och lagerövervakning, inspektion av anläggningen och registrering av alla instrument oavsett tillverkare samt jämförelse av data med befintliga värden

  • Inventering och analys av kritiska processinstrument, definition och klassificering av kritiska processapplikationer och mätpunkter

Installed Base Audit steg 3, 4 och 5

  • Rekommendationer för underhållsstrategi, utvärdering av underhållsarbeten för alla instrument och bedömning av potentiella förbättringar

  • Utarbetande av strategier för standardisering och utbyggnad med hänsyn till reparationsrisker och kritiska tillstånd i processen

  • Presentation och framställning av resultat och åtgärdsplan, överlämnande av slutrapport, diskussion om ytterligare åtgärder och optimal överföring av alla data från inventeringen till Installed Base Audit-mjukvaran för framtida bruk inklusive livscykelövervakning

Från gammalt till nytt

Alla installerade instrument registreras noggrant, oberoende av status och ålder. Fastställandet av vilka instrument som måste bytas eller standardiseras är en integrerad del av inventeringen och efterföljande analys.