Optimerad processeffektivitet på Danmarks största avloppsreningsverk

Danmarks största avloppsreningsverk Lynetten kan motta uppåt 41 500m3 avloppsvatten per timme och har en kapacitet på 750 000 PE. Man renar avloppsvattnet från organiskt material, fosfor och kväve genom mekaniska, biologiska och kemiska processer. Idag har Lynetten installerat över 250 mätinstrument som säkerställer att processen är så effektiv som möjligt.

En IBA från Endress+Hauser ger en översikt av alla installerade instrument på anläggningen, oavsett tillverkare. ©Endress+Hauser

IBM och W@M sparar tid

  • En IBA ger en översikt av alla installerade instrument på anläggningen, oavsett tillverkare. All relevant data och information samlas in med hjälp av det unika serienummer, som varje instrument får vid tillverkningen. Alla data kan med fördel sparas i en W@M portal.

  • En W@M Portal innehåller all relevant information om instrumenten och kan samtidigt hålla koll på alla service- och kalibreringsintervall liksom reservdelsinformation. På så sätt säkerställs att instrumenten alltid mäter korrekt och att service och underhåll blir så effektivt som möjligt.

  • Om ett instrument går sönder kan det ta 3-4 timmar att byta ut, varav den mesta tiden ägnas åt att söka efter information, t.ex. manualer, konfigurationer och reservdelar. Med en W@M Portal finns all information tillgänglig direkt och personalen behöver inte ödsla tid på att leta.

  • Allt arbete i W@M Portalen sker med full spårbarhet, en stor fördel vid exempelvis en extern auditering.

  • Att bygga upp en W@M Portal tar tid, men Endress+Hauser står för hela uppbyggnaden inklusive bilder av installationerna.

René Lysén, Lynetten och Niels Hebsgaard, Endress+Hauser framför Danmarks största
avloppsreningsverk.

De höga krav som Lynetten ställer på drift och effektivitet i slamförbränningsanläggningen, ställs även på de mätinstrument som används. Lynetten har därför valt att genomföra en ”Installed Base Audit” (IBA) tillsammans med Endress+Hauser.

Effektivitet är nyckelordet

De höga krav som Lynetten ställer på drift och effektivitet i slamförbränningsanläggningen, ställs även på de mätinstrument som används. Lynetten har därför valt att genomföra en ”Installed Base Audit” (IBA) tillsammans med Endress+Hauser.

Installed Base Audit (IBA)

En IBA från Endress+Hauser ger en översikt av alla installerade instrument på anläggningen, oavsett tillverkare. All relevant data och information (datablad, manualer och certifikat som levererats från fabrik tillsammans med det enskilda instrumentet) samlas in med hjälp av det unika serienummer, som varje instrument får vid tillverkningen. Även data som tillkommit efter leveransen av instrumentet samlas in (t.ex. kalibreringscertifikat, servicerapporter, placering i processen).

Slutligen tas också en bild av instrumentet på plats i sin applikation. All information binds samman med instrumentets unika serienummer och samlas upp i en portal som kallas W@M.